lauantaina, helmikuuta 28, 2009

Jäteasema Levillä

jateasema levi

Tämä löytyy Leviltä eturinteen juuresta, mutta mielenkiintoista on se kuinka paljon sinne lapetaan kuulumatonta roskaa?

Tunnisteet: , , ,

perjantaina, helmikuuta 06, 2009

Korpikapina kytee..

Muoniostahan on jo uutisoitu voimakkaitakin reaktioita Lapeco:oon ja tyytymättömyyttä uusista paikallisen jätehuollon maksuista. Uutena napinarintamaan on liittymässä Sodankylä. Heillä on asiasta isompi kokous huomenna lauantaina 7.2.09.

Edelleenkin kuluttajana on tunne siitä, että ei kannata lajitella, koska siitä et toisaalta hyödy, ja todellisuudessa lajittelun mahdollisuus on rajallinen.( biojäte jos kompostoit, lasi , metalli ja paperi)

Eniten taitaa kismittää ekomaksu, sekä se , että tyhjennysvälin määrää Lapeco eikä asiakkaan tarve. Edelleenkin peräänkuulutan järjestelmää, jolla myös asiakas voi seurata sitä miten jäteastia on tyhjennetty. ( mietin vain onkohan laskussa tarkat päivät?)

Toistaiseksi tuntuu teennäiseltä tuo logon lehden vihreys...

EDIT:
Olen tässä pienessä kirjanpitäjän mielessäni laskeskellut paljonko säästäisi, jos omistaisi mökin samassa kunnassa kuin asunnon. Minulle tulee mieleen tästä Lapecon ns. pakkomaksu/liittymissysteemistä sellainen kiertokeino, että lappaa valtaosan myös kotitaloutensa jätteistä sinne aluejätepisteeseen, jos kerran siihen on liityttävä mökin takia, väheneepä sitten kotoa tyhjennyskerrat, tai astian voisi ottaa pienempänä. Kiertokonsti tämäkin, johon Lapeco itse yllyttää.

Ja se on kohtuutonta, periä ekomaksu kahteen kertaan jos sattuu todellakin olemaan vapaa-ajan kiinteistö ja vakituinen asunto Lapecon toiminta-alueella.
Taksat vuodelle 2009.

Tunnisteet: , , , , ,

sunnuntaina, helmikuuta 01, 2009

Lainsäädäntöön kirjattua

Finlex on tosi hyvä paikka hakea tietoa ajantasaisesti lainsäädännöstä, joten nämäkin lainaukset löytyvät sieltä.
"Kansanterveyslaki" 28.1.1972/66
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
.....
Kunnan kansanterveystyö
14 §
Kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee:

1) huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista mukaan lukien ehkäisyneuvonta, raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden ja alle kouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä neuvolapalvelut; valtioneuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä terveysneuvonnan ja terveystarkastusten sisällöstä ja määrästä neuvolapalveluissa;

1 a) seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin, huolehtia terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kunnan kaikissa toiminnoissa sekä tehdä yhteistyötä terveyden edistämiseksi muiden kunnassa toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;

2) järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutkimus ja hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus;

2 a) toteuttaa mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettua mielenterveystyötä järjestämällä kunnan asukkaiden tarvitsema sellainen ehkäisevä mielenterveystyö ja sellaiset mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksessa;

.....
15 b § (17.9.2004/855)

Jos terveyskeskus ei voi itse antaa hoitoa 1 ja 2 momentin mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 §:n mukaisesti.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee julkaista tiedot 1 ja 2 momentin mukaisista odotusajoista."

Suora lainaus lain 733/1992 4§:stä
"4 § (30.12.2003/1309)
Toiminnan järjestäminen
Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät:

1) hoitamalla toiminnan itse;

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa;

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä;

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti.

Mitä 1 momentin 4 kohdassa säädetään kunnasta, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitettua toimintaa hoitavaan kuntayhtymään.

Hankittaessa palveluja 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetulta yksityiseltä palvelujen tuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Kunta ja kuntayhtymä ovat velvollisia suorittamaan 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulle yksityiselle palvelujen tuottajalle korvausta vain osoittamiensa henkilöiden käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja momentin 5 kohdassa tarkoitetulle palvelujen tuottajalle enintään palvelusetelin arvoon saakka.

Jos palvelusta perittävän asiakasmaksun enimmäismäärä on säädetty palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia pienemmäksi, palvelua ei saa järjestää yksinomaan 1 momentin 5 kohdassa mainitulla tavalla antamalla palvelun käyttäjälle palveluseteli"

Eli onko kunnassamme unohdettu sisälukutaito sen takia, jotta säästyisi rahaa. Samalla kuitenkin unhontuu se , että mitä aiemmin sairaudet, vaivat huomataan ja hoidetaan, sitä halvempaa se on pitkässä juoksussa. Missä ovat sanktiot, eli ne valtiovallan piiska/porkkanat tässä suhteessa?? Tuntuu että vain se on riittävä motivaatio saada asoita paremmaksi.

Tunnisteet: , , , ,