tiistaina, heinäkuuta 22, 2008

Miten Loimaalaisen lapsen käsityskyky nopeuksista eroaa Kittiläläiseen??

Ja vastaushan on löydettävissä pöytäkirjoista;

""Lasten liikenteessä selviytymistä tutkittaessa on todettu, että
vasta yli 12-vuotias lapsi kykenee arvioimaan liikenneympäristön
aikuisten tavalla
. Pienemmillä lapsilla on erityisesti vaikeuksia
ajoneuvojen nopeuksien ja etäisyyksien arvioimisessa. Poliisilaitoksen
käsityksen mukaan kyseistä koulutietä voidaan pitää vaarallisena
koulutienä erityisesti nuorempien oppilaiden osalta.""
- Loimaan kaupunki; koululautakunta : KOULA § 51 3.6.08-

"Valituksessa kysymyksessä olevan liittymän kohdalla on hyvä näkyväisyys,yli 470 m molempiin suuntiin, lisäksi tieosuudella on valaistus.
Kittilän kunnan aloitteesta nopeutta on laskettu 80 km:iin tunnissa, aikaisemmin kesäsikana nopeus ko. tieosuudella oli 100 km tunnissa, tiellä on riittävä piennar, lisäksi oppilaan kulkema matka on erittäin lyhyt."
....
Lisäksi kunta lausuu seuraavaa:
Vanhempien vetoomusta siihen, että joskus on samasta
kiinteistöstä ala-asteikäiset lapset aamuisin noudettu taksilla ja iltapäivällä palautettu kotiin, ei voida ottaa huomioon tämän asian käsittelyssä,
sillä tiedossa ei ole ketä nämä lapset ovat olleet ja millä perusteilla heille taksikyyti on järjestetty ja onko taksikyyti ollut kunnan kustantama."
- Kittilän kunta, kunnanhallitus: 433§ 30.6.2008-


"Kaupunki antaa kuljetuksen suorittajalle allekirjoitetun kuljetettavien luettelon, jossa on merkintä kuljetettavista, kouluasteesta ja -muodosta. Luettelon tulee olla kuljetusautossa kunkin lukuvuoden syyskuun 15. päivästä lukien. Perusopetuslain tarkoittamissa oppilaskuljetuksissa oppilaskuljetusluettelo on ainut virallinen luettelo, joka kattaa vastuun."
- Kauhajoen kaupungin koulukuljetusstrategia-

Koululiitu-ohjelman esitteessä/ohjeessa sanottua:

"suurimman painoarvon arvioinnissa saavat teiden liikennemäärät ja nopeusrajoitukset, . Esimerkiksi valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee tiestä vaarallista."

eli tuosta voidaan vetää johtopäätös myös siihen suuntaan , että valaistus ei tee tiestä välttämättä turvallistakaan.

Niin puhutaan lapsesta joka on syntynyt 2000, ja Kittilän kunnan käsitys on se että ko. tie on turvallinen myös esikoululaisen ylittää ja kulkea yksin.

EDIT:
Näin Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa:Koulukuljetukset


Perusopetuslaki ja koulukuljetukset

Pääsääntö oppilaan oikeudesta saada koulukuljetus tai kuljettamis- ja saattoavustus on perusopetuslain (myöh. PL) 32 §:ssä, jonka mukaan perusopetuksen ja lisäopetuksen viittä kilometriä pidempi matka oikeuttaa maksuttomaan kuljetukseen tai avustukseen.

Mutta, jos viittä kilometriä lyhyempi koulumatka kuitenkin muodostuu oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, maksuttomaan koulukuljetukseen voi tulla oikeus. Oppilaan ikä suhteutetaan matkareittiin, matkan kuntoon, luonnon olosuhteisiin ym. vastaaviin tekijöihin. Koulumatkan vaarallinen osuus, joka oikeuttaa maksuttomaan koulukuljetukseen tai saattamiseen, voi olla vaikka 100 metriä tai vaarallisen tien ylitys. Oppilaan koulukuljetusta ei ole välttämätöntä järjestää koko matkan pituudelta, vaan koulumatkaan voi sisältyä oppilaan itse kulkeman matkan osa. Koulukuljetuksen vaihtoehtona on avustus, joka maksetaan oppilasta kuljettavalle tai saattavalle henkilölle.

Kunta tekee itsenäisesti päätökset koulukuljetuksia koskevista periaatteista. Johtosäännössä määritellään päätösvallan käyttäjät jne.

Kunnan tulee tarkistaa koulukuljetusperiaatteet riittävän usein, jotta oppilaiden oikeusturvan kannalta yhdenvertainen kohtelu turvataan. Kunnan tai koulun kuljetusstrategiassa (joka voi olla myös osa laajempaa kokonaisuutta (joukkoliikenne), tai -periaatteissa määritellään mm.:
- kuljetusreitit
- kuljetusperusteet/kuljetusoppilaat
- kuljetettavien matkojen pituudet ja koulumatkan mittauksen määrittely
(monissa kunnissa perusopetuslain 32 §:stä poiketen koulukuljetusten järjestämisen raja esiopetuksessa ja 1.–2. luokilla on kolmen kilometrin ylittäminen)
- kuljetusten turvallisuus/vaarallisuus ja sen määrittelyn perusteet

Yksittäisen oppilaan koulumatkaan voi liittyä monia erilaisia näkemyksiä, joten hyvin harkitut perustelut on tärkeä kirjata. Mikäli asiantuntijatahojen käsitykset koulumatkan vaarallisuudesta poikkeavat toisistaan, tulisi asia ratkaista oppilaan edun mukaisesti.

Tunnisteet: , , , , ,