keskiviikkona, elokuuta 13, 2008

Avoin kirje

Avoin kirje Kittilän kunnalle.


Kulunut vuosi on ollut pitkä ja raskas koko perheelle, koska erimielisyytemme kunnan kanssa lapsen oikeudesta turvalliseen koulutiehen on venynyt kunnan toimesta. Päätöstä kunnan valitukseen , ei korkein hallinto-oikeus ole vielä antanut, mutta odotamme sitä mielenkiinnolla, kuten uskon myös kunnankin odottavan.

Vihdoinkin olen saanut selville ne syyt miksi Kittilän kunta on heikentänyt koululaiskuljetuksen palvelua, vai pitäisikö sanoa tasoa, alakoululaisten kohdalta välillä Sirkka-Kittilä. Ensimmäinen vihje löytyy joulukuulta 2003 kunnanhallituksen pöytäkirjoista, jossa tiedustellaan Kittilän kunnan ja Olli ky:n välisestä Kittilä-Levi työmatka- ja koululaisliikenteestä sekä tiedustellaan maksetaanko samalta osuudelta myös Tunturilinjoille koululaisten kuljetuksesta.

Tästä asiat lähtivätkin vyörymään, tammikuussa 2004, kunnan elinkeinoasiamiehen laatima selitys tuodaan kunnanhallitukseen, ja koululaisten siirtäminen Pekkalan Tunturilinjoille ko. välillä kerrotaan perustuvan henkilöliikennelain 14§. Helmikuussa samana vuonna, kunta aloittaa hankintamenettelyn keskeyttämisen työmatka-ja koululaisliikenteessä välillä Kittilä-Levi-Kittilä, ja samalla tulee julki Tunturilinjojen esittämä vaatimus sivistystoimelle, koululaisten sijoittamisesta heidän linjaliikenteeseensä henkilöliikennelain 14§ perusteella. Loppujen lopuksi näinhän kunta on toiminutkin tuolloin. Tilausliikenne Olli ky:n oikaisuvaatimuksessa kunnanhallitukselle 16.3.2004 eräs perusteluista on se että Pekkalan Tunturilinjat ei voisi poiketa reitiltä ja noutaa Kurjennivan- ja Aakenustien oppilaita,mutta kunnanhallitus päätti hylätä Olli ky:n oikaisuvaatimuksen yksimielisesti.

Tuolloin kunta kilpailutti vielä samana keväänä Kittilä- Levi-Kittilä työmatka-ja asiointiliikenteen , mutta hylkäsi kaikki tarjoukset ja siirsi hankinnan seuraavaan syksyyn. Kunnanhallituksen 24.8.2004 olleessa kokouksessaan hyväksyttiin Kittilä-Levi työmatka-ja asiointiliikenteen suorittajaksi Kari Junnola. Tämän jälkeen olikin pitkään hiljaista , kunnes marraskuussa 2005
kunnanhallitukseen tuotiin esitys Kittilä-Levi työmatka-ja asiointiliikenteen lopettaminen, perusteluinaan matkustajien vähyys. Joulukuussa Pekkalan Tunturilinjat toi kunnanhallitukselle esityksen Kurjennivantien aamukuljetuksesta:

” Pekkalan Tunturilinjat on lähettänyt kunnalle kirjeen, jossa yhtiö esittää
muutosta Kurjennivantien aamukuljetuksiin.

Tällä hetkellä toimitaan siten, että Leviltä tuleva auto on poikennut Kurjennivantien
kautta. Viime sopimuskaudella Tunturilinjat on ostanut palvelun
alihankkijoilta. Koska poikkeama on aikaa vievä, on yhtiö esittänyt, että Sätkänästä
ja Kurjennivantieltä tulevat oppilaat kulkisivat Levin työmatkaliikenteen
paluukuljetuksessa.

Reittiä ajaa Kari Junnola.

Koska kuljetusmatka on lyhyt ja oppilaita on vähän, ei liikennöinti pelkkien
lipputulojen varassa ole Junnolalle kannattavaa.

Käydyissä neuvotteluissa Junnola on ilmoittanut, että hän voisi ajaa reitin,
jos hän saisi siitä korvauksena 12,50 €.

Iltapäivällä samaa ongelmaa ei ole, sillä oppilaat jätetään päätien varressa
olevalle pysäkille, josta oppilaat kävelevät kotiinsa. Kävelymatka ei ole kohtuuton,
mutta aamulla näin ei kuitenkaan voida menetellä. Kantatie on vilkkaasti
liikennöity eikä tiellä ole katuvaloja eikä oikealla puolella olevaa bussipysäkkiä”
7.12.2005 Kittilän kunnanhallitus 583§

Asiaa oli käsitelty myös kunnanhallituksen asettamassa kuljetustyöryhmän kokouksessa
21.11.2005 , jossa elinkeinoasiamies oli ilmoittanut kunnanhallituksen käsittelevän ko. liikenteen lakkauttamista.

Kari Junnolan kunnanhallitukselle joulukuussa 2005 toimittama oikaisuvaatimus ei tuottanut tulosta, ja näin ko. liikenne lakkautettiin vuoden 2005 lopussa.

Asumme yli 5 km päässä koulukeskuksesta , joten lapsillamme on koulumatkaetuus olemassa, myös 0-3 luokkien jälkeen. Olen tutustunut tämän vuoden aikana KOULULIITU-nimiseen laskentaohjelmaan, joka on kehitelty 2000-luvulla ja perustuu tien teknisiin tietoihin , ja jolla saadaan puolueetonta laskettua tietoa tien turvallisuudesta. Kittilä-Sirkka – väli on hyvin vilkasliikenteinen keskivuorokausiarvona 2900 ajoneuvoa/vrk, joista raskaita ajoneuvoja on 175 kpl. Tämä selittyy osin voimakkaalla rakentamisella Sirkassa, sekä matkailun kasvulla. Kunnanhallitus viime syksynä haki nopeusrajoituksen alentamista pysyvästi kohdallamme 80km/h, mutta kuitenkin liittymästä pohjoiseen alkaa 100km nopeusrajoitus 40m päässä. Käsi sydämelle, kuinka moni teistä ajaa kesällä tai talvella lentokentän tiehaaranpohjoispuolella rajoitusten mukaisesti?

KOULULIITU-ohjelman laskukaavan mukaisesti, olen saanut tien ylittämisen ja tien suuntaisen liikkumisen luvuiksi n. 240, jotka ovat sen verran korkeat , että mm. Oulun lääninhallituksen ohjeistuksessa suositellaan , että 5-6 lk:n oppilaatkin saisivat kuljetuksen. Kun vastaavalla kaavalla olen laskenut Kittilän kirkonkylälle lukuja, ovat ne n. 80:n tasossa. Esikoululaisille suositeltava raja on 175. Kittilän kunta osti vuonna 2007 KOULULIITU-laskennat Lapin läänin liikenneturvallisuustyöryhmältä ( 10.4.2007 K.hall 241§) Nyt ihmetyttääkin miksi ei missään vaiheessa ole kunta tuonut perusteluina pyytämämme kuljetuksen kieltoon mm. näitä laskennan lukuja, tai poliisin lausuntoa tien turvallisuudesta. Kunta vetoaa vain hyvään näkyvyyteen, mutta unohtaa sen tosiasian , että alle 12- vuotias ei hahmota liikennettä ( etäisyyksiä ja nopeuksia) kuten aikuinen.

Kun kunta keväällä 2004 lakkautti turvallisen koululiikenteen alakoululaisilta väliltä Kittilä –Sirkka- Kittilä, vedottiin henkilöliikennelakiin 14§, mutta marraskuussa koululautakunta teki päätöksen, joka käsittääkseni myös rikkoo henkilöliikennelakia 14§.

” Koululautakunta päättää myöntää sivistystoimenjohtajalle oikeuden myöntää
luvan käyttää koulukuljetustaksia omalla kustannuksella, jos autoon mahtuu,
eikä se aiheuta kuljetusreitin ja aikataulun muutoksia. Lisäehtona sopimuksessa
on, että jos tilanne muuttuu ja autoon ei enää mahdu, niin sopimus raukeaa.”
15.11.2007 Koulultk. 123§


Kittilän kunta on unohtanut, että Suomi on ratifionut lasten oikeuksien sopimuksen , jonka
I osan , 3 artikla toteaa seuraavaa:
1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Vastaava suosituksen antaa Etelä-Suomen lääninhallitus kotisivuillaan:
Yksittäisen oppilaan koulumatkaan voi liittyä monia erilaisia näkemyksiä, joten hyvin harkitut perustelut on tärkeä kirjata. Mikäli asiantuntijatahojen käsitykset koulumatkan vaarallisuudesta poikkeavat toisistaan, tulisi asia ratkaista oppilaan edun mukaisesti.


Saamamme Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös toteaa yksiselitteisesti ; lapsi ei saa ylittää yksin tahi kulkea tien vartta yksin, ja tämä perustuu kunnan toimittamiin tien teknisiin tietoihin, jotka on saatu tiehallinnolta. Ja mitä kunnan vasta-argumenttiin pysäkkien sijainnista tulee, on mittavirhe lähtöisin viranhaltian omasta kynästä, ja sitä kunta nyt yrittää oikaista. Sekä mitä pysäkkien sijainti merkitsee, kun ensisijainen ongelma meidän vanhempien mielestä on aamuinen tien ylitys.

Toivon että muutkin vanhemmat havahtuvat ajattelemaan sekä lastensa koulumatkaa että sen turvallisuutta, mutta myös omaa liikennekäyttäytymistään. Kirkonkyläkin koetaan vaarallisena alueena pienten lasten liikkumiseen yksin, vaikka tekniset tiedot sitä ei tuekaan, mutta me liikenteessä liikkujat voimme tehdä sen turvallisemmaksi, omalla asennemuutoksella.

Muoriska, 3-lapsen äiti.
Lähteet:
12.8.2003 K.hall 347 §
30.12.2003 K.hall. 606§
27.1.2004 K.hall. 42§
10.2.2004 K.hall 70§
16.3.2004 K.hall. 120§
13.4.2004 K.hall. 166§
24.8.2004 K.hall. 376§
22.11.2005 K.hall 554§
7.12.2005 K.hall. 583§
21.12.2005 K.hall 623§
10.4.2007 K.hall 241§
15.11.2007 Koulultk. 123§
www.laaninhallitus.fi/lh/etela/siv/ , koulukuljetukset
www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus
Tiehallinnon tekniset tiedot kantatiestä 79 välillä Aakenusjoki-Levin ympärystie
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910343

Tunnisteet: , , , ,

1 Comments:

Blogger Niina said...

Voi kun jaksaisin lukea tämän :(

Niistä vaaka romppeista: riippuu mistä on kyse...
T:Niina

10:01 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home